Aby zgłosić tekst do czasopisma, autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW:

1. Zgłoszenie składa się z conajmniej dwóch plików: pliku zatytułowanego "Manuskrypt" (plik jest w pełni zanonimizowany i nie zawiara informacji, pozwalających  na dentyfikację autora) oraz  plik "Strona tytułowa", z danymi autora 

1. Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC lub DOCX i dostarczony do redakcji na platformie OJS:

https://insted-tce.pl

2. Jako osobny plik należy załączyć stronę tytułową, zawierającą:

- imię i nazwisko autora (autorów) oraz instytucjonalne afiliacje;

- adres e-mail (ewentualnie numer tel. autorów);

- wskazanie autora do korespondencji;

- numer(y) ORCID autora (autorów);

- tytuł artykułu;

- podziękowania (jeśli dotyczy).

3. Manuskrypt powinien być zanonimizowany i przygotowany do podwójnej ślepej recenzji (double-blind review).

4. Tekst;

- należy użyć czcionki Times New Roman – 12;

- tytuł wyśrodkowany i pogrubiony – 14;

- śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12;

- tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.

- abstrakt oraz słowa kluczowe umieszczone na początku – 10.

5. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów, dłuższe cytaty wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0.

6. Tabele i rysunki ponumerowane w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem:
– rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
– rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość;
– elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym).

7. Odsyłacze należy umieszczać w tekście w nawiasach zgodnie z wytycznymi APA 7.

https://www.grafiati.com/pl/info/apa-7/examples/

8. Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających, umieszczanych na dole strony, ograniczyć do minimum.

9. Bibliografia powinna być sporządzona zgodnie z wytycznymi APA 7:

https://www.grafiati.com/pl/info/apa-7/examples/

10. Do artykułu napisanego w języku polskim należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim.

11. Redakcja wymaga od autorów publikacji przedstawienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.