Czasopismo Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja to miejsce wieloobszarowego myślenia o edukacji, zarówno o jej aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Głównym zadaniem czasopisma jest podtrzymanie, wzmocnienie i koordynacja dialogu między przedstawicielami nauk społecznych i nauk humanistycznych, zwłaszcza tymi, którzy zajmują się filozofią wychowania, badają procesy i instytucje edukacyjne z perspektyw różnych dyscyplin i prezentują zróżnicowane orientacje teoretyczne.

Edukacja dotyczy wszystkich, ponieważ człowiek, będąc istotą społeczną, jest istotą uczącą się. Rzeczywistość społeczna, w jakiej żyjemy, ukazuje się nam jako rzeczywistość złożona, zmienna, nieprzewidywalna. Dlatego, nie rezygnując z prospektywnego myślenia o edukacji, naszą uwagę pragniemy skupić przede wszystkim na teraźniejszości. Ta nieprzejrzysta teraźniejszość wymaga interpretacji i rozumienia. Takie zadanie stawiamy przed autorami i współpracownikami czasopisma.

 

Historia

Czasopismo  Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja powstało w 1998 roku z inicjatywy Roberta Kwaśnicy, Ewy Kurantowicz oraz Mieczysława Malewskiego, który był redaktorem naczelnym od 1998 do 2020 roku. Pismo ukazywało się jako Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej. W kwartalniku publikowali artykuły wybitni badacze polscy i zagraniczni, zarówno pedagodzy, psycholodzy, socjologowie, jak i filozofowie, politologowie, kulturoznawcy.

Od początku swojego istnienia czasopismo Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja było – i jest nadal – miejscem aktualnych, wieloaspektowych debat edukacyjnych, humanistycznych, społecznych. Teksty publikowane w czasopiśmie dotyczyły i dotyczą  najważniejszych problemów współczesności, którymi są zarówno przemiany i dylematy z obszaru szeroko rozumianej edukacji w zmieniającym się świecie, jak i (r)ewolucje koncepcji badawczych. Otwartość  na – charakteryzującą te złożone przemiany – polifoniczność dyskursów, ich transdyscyplinowość, metodologiczny pluralizm, rozumienie dziedzictwa tradycji i wyzwań współczesności,  stanowią istotne cechy profilu publikacyjnego czasopisma. Towarzyszy temu badawczy autokrytycyzm, a także nowocześnie rozumiana odpowiedzialność nauki i badacza. Cechy te szczególnie wyraźnie widoczne są w publikacjach podejmujących wprost tematy  m.in. statusu badań jakościowych, badań w działaniu, badań zaangażowanych, zagadnień podmiotowości, samorozumienia, relacji teorii i praktyki, wspólnotowości, dialogu, etyki, dziedzictwa europejskiego czy międzynarodowej współpracy naukowców.

Od 2021 roku redaktorem naczelnym jest Tomasz Zarębski. Czasopismo wydawane jest jako półrocznik, w wersjach dwujęzycznych: teksty ukazują się w języku polskim lub angielskim. Obok tytułu polskiego Teraźniejszość – CzłowiekEdukacja wprowadzono równorzędny tytuł angielski INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Scociety,

 

Indeksowanie

Czasopismo znajduje się na prestiżowej liście ERIH (NAT). Zajmuje wysoką pozycję w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki (40 punktów). Jest indeksowane w bazach: BazHumoraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).