1. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji (wyjątek stanowią teksty z działu „Pożegnania”, które do publikacji kwalifikuje Komitet Redakcyjny). Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.

2. Wstępnej recenzji, obejmującej ocenę formalną i merytoryczną, dokonują członkowie Komitetu Redakcyjnego. W przypadku pozytywnej opinii kierują oni tekst do recenzentów.

3. Przed wysłaniem tekstu do recenzji redakcja może przekazać autorowi konkluzję – przeprowadzonej
w Komitecie Redakcyjnym – dyskusji przed recenzją oraz poprosić autora o wprowadzenie poprawek,
a następnie o dostarczenie skorygowanej wersji tekstu.

4. Tekst wysyłany jest do co najmniej dwóch recenzentów.

5. Recenzenci są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst.

6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany
w instytucji zagranicznej.

7. Członkowie Komitetu Redakcyjnego nie mogą być recenzentami tekstów  w  czasopiśmie.  Recenzentami mogą być  członkowie Rady Naukowej czasopisma.

8. Recenzje sporządzane są w sposób poufny, rzetelny i zgodny z wymogami etyki (według zasady  double-blind review). Konkluzja recenzji zawiera jedno z następujących stwierdzeń: (1) Akceptacja tekstu; (2) Akceptacja tekstu po drobnych zmianach i poprawkach; (3) Akceptacja tekstu po większych zmianach i poprawkach; (4) Odrzucenie tekstu z możliwością ponownego zgłoszenia; (5) Odrzucenie tekstu.

9. Po zakończonej procedurze recenzowania autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach. Autor zobowiązany jest odnieść się, w oddzielnym dokumencie, do – wymaganych przez recenzentów – uwag
i poprawek, a w skorygowanej wersji tekstu zaznaczyć (np. kolorem) wprowadzone zmiany.

10. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

11. Lista recenzentów z danego roku kalendarzowego publikowana jest na stronie internetowej czasopisma
w grudniu.

12. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

13. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie ewentualnych naruszeń standardów etycznych rozstrzygane są zgodnie z zasadami COPE (Committee on PublicationEthics),
https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf.

14. Formularz recenzyjny wygląda następująco:

 

Ogólna ocena tytułu, abstraktu i wprowadzenia:

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nierawidłowe

 

Ogólna ocena części metodologicznej:

Prawidłowa

Prawidłowa po drobnych poprawkach

Wymaga większych zmian

Nieprawidłowa

Nie dotyczy

 

Ogólna ocena rysunków I tabel:

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nieprawidłowe

Nie dotyczy

 

Ogólna ocena wyników I analizy danych

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nieprawodłowe

Nie dotyczy

 

Ogólna ocena interpretacji I dyskusji

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nieprawidłowe

Nie dotyczy

 

Ogólna ocena wniosków

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nieprawidłowe

Nie dotyczy

 

Ogólna ocena bibliografii

Prawidłowa

Prawidłowa po drobnych poprawkach

Wymaga większych zmian

Nieprawidłowa

 

Ogólna ocena stylu pisania I języka:

Prawidłowe

Prawidłowe po drobnych poprawkach

Wymagają większych zmian

Nieprawidłowe

 

Komentarze dla autora, w tym mocne I słabe strony artykułu

 

Komentarze dla redakcji

 

Rekomendacja dla redkacji:

Akceptacja tekstu

Akceptacja tekstu po drobnych zmianach I poprawkach

Akceptacja tekstu po większych zmianach I poprawkach

Odrzucenie tekstu z możliwością ponownego złożenia

Odrzucenie tekstu

 

Pliki recenzenta