Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie DOC lub DOC.X.
  • Artykuł jest w pełni zanonimizowany, a dane autora dołączone są w osobnym pliku "Strona tytułowa"
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Aby zgłosić tekst do czasopisma, autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma (https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/user/register), zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. 

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW:

Zgłoszenie składa się z conajmniej dwóch plików: pliku zatytułowanego "Manuskrypt" (plik jest w pełni zanonimizowany i nie zawiara informacji, pozwalających na identyfikację autora) oraz  plik "Strona tytułowa", z danymi autora.  

1. Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC lub DOCX i dostarczony do redakcji na platformie OJS:

https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/user/register 

2. Jako osobny plik należy załączyć stronę tytułową, zawierającą:

- imię i nazwisko autora (autorów) oraz instytucjonalne afiliacje;

- adres e-mail (ewentualnie numer tel. autorów);

- wskazanie autora do korespondencji;

- numer(y) ORCID autora (autorów);

- tytuł artykułu;

- podziękowania (jeśli dotyczy).

3. Manuskrypt powinien być zanonimizowany i przygotowany do podwójnej ślepej recenzji (double-blind review).

4. Tekst:

- należy użyć czcionki Times New Roman – 12 pkt;

- tytuł wyśrodkowany i pogrubiony – 14 pkt;

- śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12 pkt;

- tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm.

- abstrakt oraz słowa kluczowe umieszczone na początku – 10 pkt.

5. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów, dłuższe cytaty wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0.

6. Tabele i rysunki ponumerowane w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem:
– rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
– rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość;
– elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym).

7. Odsyłacze należy umieszczać w tekście w nawiasach zgodnie z wytycznymi APA 7.

https://www.grafiati.com/pl/info/apa-7/examples/

8. Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających, umieszczanych na dole strony, ograniczyć do minimum.

9. Bibliografia powinna być sporządzona zgodnie z wytycznymi APA 7:

https://www.grafiati.com/pl/info/apa-7/examples/

10. Do artykułu napisanego w języku polskim należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim.

11. Redakcja wymaga od autorów publikacji przedstawienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.