Czasopismo Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja (ISSN: 1505-8808; e-ISSN: 2450-3428) jest forum interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych dyskusji na temat edukacji rozumianej jako wieloobszarowa forma doświadczenia kulturowego w złożonej i zmieniającej się rzeczywistości. Współczesna pedagogika dostrzega i bada przemiany dotyczące zarówno sensu edukacji, statusu pedagogiki jako nauki, jak i jej społecznych kontekstów.

Publikujemy więc zarówno teksty oparte jakościowych i ilościowych badaniach stricte edukacyjnych, jak i artykuły podejmujące problematykę pogranicza pedagogiki i innych dyscyplin, takich jak antropologia kulturowa, filozofia, socjologia, psychologia, historia, kulturoznawstwo, nauki o sztuce czy językoznawstwo. Jesteśmy ponadto zainteresowani badaniami prezentującymi oryginalne rozwiązania metodologiczne.

Oprócz artykułów badawczych i raportów z badań, publikujemy również eseje, opinie i wywiady, a także artykuły recenzyjne oraz teksty pożegnań. Wszystkie teksty, zaakceptowane wstępnie przez redakcję, poddawane są procedurze „double blind review” (wyjątek stanowi dział „Pożegnania”), w wyniku której redakcja otrzymuje opinie co najmniej dwóch recenzentów.

Czasopismo Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja jest półrocznikiem i ukazuje się dwa razy w roku. Zaakceptowane zgłoszenia publikowane są najpierw na stronie internetowej w formie „early view” (ze wszystkimi danymi bibliograficznymi oprócz paginacji), niezwłocznie po zakończeniu procedury recenzyjnej i działań edytorskich, a następnie (w czerwcu i w listopadzie) przypisywane są do poszczególnych numerów.

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja (ang. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society) publikuje teksty w języku polskim i angielskim. Czasopismo wydawane jest zarówno w formie papierowej (ISSN: 1505-8808), jak i w formie elektronicznej (e-ISSN: 2450-3428). Opublikowane teksty dostępne są w formie Open Access na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu do czasopisma ani za jego publikację. Wydawcą jest Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.