Main Article Content

Abstract

The article addresses the issue of teachers intercultural learning after the outbreak of war in Ukraine in 2022. For the analysis, I use three categories – intercultural learning, intercultural competence and a critical incident – which are introduced simultaneously because of the particular socio-political context in which the teachers found themselves. The analysis shows that intercultural learning occurs primarily at the level of building knowledge about the Other and building engagement. However, teachers do not transfer the experience to the general level or do not professionalize it.

Keywords

uczenie się; międzykulturowe uczenie się; nauczyciele zdarzenie krytyczne kompetencja międzykulturowa learning intercultural learning teachers critical incident intercultural competence

Article Details

How to Cite
Popow, M. (2024). Intercultural Learning in the Experience of Polish Teachers after the Outbreak of the War in Ukraine, 2022. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(2(94), 65–87. https://doi.org/10.34862/tce/2023/11/05/km-kcta

References

 1. Alheit, P. (2011). Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 14(3(55), 7-21. https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/322
 2. Augustyniak, J.A. (2023). eTwinning–narzędzie do budowania społeczeństwa transkulturowego. Edukacja Międzykulturowa, 20(1), 156-167. http://doi.org/10.15804/em.2023.01.11
 3. Brinkmann, U., Van Weerdenburg, O. (2014). Intercultural readiness: Four competences for working across cultures. Springer. https://doi.org/10.1057/9781137346988
 4. Bruner, J.S. (1966). W poszukiwaniu teorii nauczania. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Bruner, J.S. (2006). Kultura edukacji. Universitas.
 6. Cherng, H.Y.S., Davis, L.A. (2019). Multicultural matters: An investigation of key assumptions of multicultural education reform in teacher education. Journal of Teacher Education, 70(3), 219-236. https://doi.org/10.1177/0022487117742884
 7. Cudowska, A. (2022). Wspólnota w dyskursie pedagogiki i edukacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa, 18(3), 33-45. http://doi.org/10.15804/em.2022.03.02
 8. D'Andrea, M., Daniels, J., Noonan, M.J. (2003). New Developments in the Assessment of Multicultural Competence: The Multicultural Awareness-Knowledge-Skills Survey--Teachers Form. W: D.B. Pope-Davis, H.L.K. Coleman, W.M. Liu, R.L. Toporek (red.), Handbook of multicultural competencies: In counseling & psychology (s. 154-167). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781452231693.n10
 9. Derakhshan, A., Nazari, M. (2023). “I am fed up with the criticisms”: Examining the role of emotional critical incidents in a novice teacher’s identity construction. The Asia-Pacific Education Researcher, 32(4), 449-458. https://doi.org/10.1007/s40299-022-00666-1
 10. Dubas, E. (2017). Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się. Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, 4(1), 63-87. https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.05
 11. Dylak, S. (2010). Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. Pobrano z: www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf (09.04.2010).
 12. Gołębniak, B. D. (2003). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (t. 2, s. 158-206). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Grzybowski, P.P. (2023). Szkoła różnorodna kulturowo w Polsce. Doświadczenia bydgoskich nauczycieli w pierwszym okresie wojny w Ukrainie. Edukacja Międzykulturowa, (2), 177-189. http://doi.org/10.15804/em.2023.02.12
 14. Falkheimer, J., Heide, M. (2006). Multicultural crisis communication: Towards a social constructionist perspective. Journal of contingencies and crisis management, 14(4), 180-189. https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2006.00494.x
 15. FitzGerald, K., Seale, N. S., Kerins, C. A., & McElvaney, R. (2008). The critical incident technique: a useful tool for conducting qualitative research. Journal of dental education, 72(3), 299-304. https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2008.72.3.tb04496.x
 16. Fullan, M. (2007). Change the terms for teacher learning. Journal of Staff Development, 28(3), 35-36. https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396074650.pdf
 17. Freitag-Hild, B. (2018). Teaching culture—Intercultural competence, transcultural learning, global education. W: C. Surkamp, B. Viebrock (red.), Teaching English as a foreign language: An introduction (s. 159-175). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-04480-8_9
 18. Kansanen, P., Meri, M. (1999). The didactic relation in the teaching-studying-learning process. Didaktik/Fachdidaktik as Science (-s) of the Teaching profession, 2(1), 107-116.
 19. Kargulowa, A. (2011). Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej. Przegląd Pedagogiczny, (1), s. 124-134. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/579
 20. Kiliańska-Przybyło, G. (2019). Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku. neofilolog, (33), 65-76. https://doi.org/10.14746/n.2009.33.7
 21. Kitlińska-Król, M. (2013). Nauczyciele i edukacja międzykulturowa. Chowanna, (41(2), 275-288.
 22. Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (s. 15-28). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Kurantowicz, E., Nizińska, A., Czubak-Koch, M., Helmich-Zgoda, A., Pietrus-Rajman, A., Wrona, S. (2013). Silver team czyli potęga doświadczenia. Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Dobre Kadry, Centrum Badawczo-Szkoleniowe.
 24. Kwaśnica, R., (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (t. 2, s. 291-319). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Krawczyk-Bocian, A. (2013). Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 26. Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. Pogranicze. Studia Społeczne, 17(1), 28-38. https://doi.org/10.15290/pss.2011.17.01.03
 27. Lewowicki, T., Szczurek-Boruta, A., Suchodolska, J. (2011). Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 28. Majbroda, K. (2023). Edukacja otwierająca–międzykulturowa i proekologiczna–edukacja do przyszłości?. Edukacja Międzykulturowa, 20(1), 31-46. https://doi.org/10.15804/em.2023.01.02
 29. Markowska-Manista, U., Dąbrowa, E. (2016). Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej–krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Edukacja Międzykulturowa, 5, 34-51. http://doi.org/10.15804/em.2016.02
 30. Nazari, M., De Costa, P.I. (2022). Contributions of a professional development course to language teacher identity development: Critical incidents in focus. Journal of Teacher Education, 73(4), 366-380. https://doi.org/10.1177/00224871211059160
 31. Nikitorowicz, J. (2020). Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 32. Popow, M. (2016). The meanings of learning as described by polish migrant bloggers. Australian Journal of Adult Learning, 56(3), 331-352. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120636.pdf
 33. Popow, M. (2017). Uczenie się w przestrzeniach transnarodowych. Rekonstrukcja znaczeń nadawanych uczeniu się przez studentów zagranicznych w Polsce. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 20(1(77), 77-92. https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/303
 34. Pyżalski, J., Łuczyńska, A., Cieślikowska, D., Kata G., Plichta, P., Poleszak, W., Mróz, J.T., Wójcik, M. (2022, wrzesień). Razem w klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Potencjały i wyzwania w budowaniu wielokulturowej szkoły w kontekście wojny w Ukrainie według nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania. Fundacja Szkoła z Klasą. https://www.szkolazklasa.org.pl/materialy/razem-w-klasie-dzieci-z-ukrainy-w-polskich-szkolach/
 35. Smoter, K. (2023). Kształtowanie kompetencji międzykulturowych przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem uczenia się transformatywnego. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(3(70), 121-131. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1870.09
 36. Szempruch, J. (2021). Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym. Edukacja Międzykulturowa, 15(2), 56-72. https://doi.org/10.15804/em.2021.02.03
 37. Szczurek-Boruta, A. (2013). Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 38. Śliwerski, B. (2006). Nauczyciel jako zawód (Materiały z I Kongresu Zarządzania Oświatą, Łódź 27-29.09.2006). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. https://oskko.edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf
 39. Tripp, D. (1996). Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 40. Teusz, G. (2002). Logika konstruowania biografii w wywiadzie narracyjnym. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, (4(20), 89-99.
 41. Teusz, G. (2004). Młodzież studencka wobec krytycznych wydarzeń życiowych. W: M. Piorunek (red.), Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji (s. 167-186). Wydawnictwo Rys.
 42. Urbaniak-Zając, D. (2018). Ilość–jakość: konsekwencje kłopotliwego kryterium rozróżniania badań empirycznych. Jakościowe Badania Pedagogiczne, 2(2), 101-115. https://wnus.usz.edu.pl/jbp/pl/issue/778/article/12418/