Main Article Content

Abstract

The aim of the paper is to present results of a research project ?Learning in a transnational environment?, devoted to the meanings of learning given by international students in Poland. The phenomenographic method was used in the research project. Five dominating meanings were established, illustrating how individual experience of learning as well as collective and national experience may be connected in the learning process. In terms of theoretical framework, the notion of transnationalism, most of all related to the global changes in the Academy, was used.

Keywords

przestrzeń transnarodowa uczenie się diaspora studenci zagraniczni kariera transnational environment learning diaspora foreign students career

Article Details

How to Cite
Popow, M. (2017). Learning in Transnational Environment. Reconstruction of Meanings Given to Learning by Foreign Students in Poland. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 20(1(77), 77–92. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/303

References

 1. ADLER P., 1975, The transitional experience: an alternative view of culture shock, Journal of Humanistic Psychology, 15(3).
 2. ALHEIT P., 2011, Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 3(55).
 3. ANTONOWICZ D., 2015, Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 4. BEREŹNICKI F., 2001, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków.
 5. BOCHNER S., 1981, The Social Psychology of Cultural Mediation, [in:] S. Bochner (ed.), The mediating person: bridges between cultures, Schenkman, Massachusetts.
 6. BOCHNER S., 1986, Coping with unfamiliar cultures: adjustment or culture learning?, Australian Journal of Psychology, 38(3).
 7. BOURDIEU P., 1985, The Forms of Capital, [in:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.
 8. BRUNER J.S., 1978, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania, PWN, Warszawa.
 9. CYBAL-MICHALSKA A., 2001, Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo „Wolumin”, Poznań.
 10. CYBAL-MICHALSKA A., 2005, Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej, [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 11. CYBAL-MICHALSKA A., 2006, Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 12. CYBAL-MICHALSKA A., 2012, Kariera jako „własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, nr 1.
 13. CZEREPANIAK-WALCZAK M., 2011, Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 14. DYLAK S., 2000, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [w:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli, WSP ZNP, Warszawa, http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf (dostęp: 12.08.2016).
 15. EVANS R., 2013, Learning and knowing. Narratives, memory and biographical knowledge in interview interaction, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 4(1).
 16. FAIST T., 1998, Transnational Social Spaces out of International Migration: Evolution, Significance and Future Prospects, European Journal of Sociology, No. 38.
 17. FAVELL A., 2003, Games without frontiers? Questioning the transnational social power of migrants in Europe, European Journal of Sociology, 44(3).
 18. FILIPIAK E., 2011, Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 19. FREIRE P., 1979, The Adult Literacy Process as Cultural Action for Freedom, Harvard Educational Review, No. 40.2.
 20. HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., 2008, Pedagogika ogólna, Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 21. JURGIEL A., 2009, O możliwościach poznawczych fenomenografii, Pedagogika Kultury, 5.
 22. JURGIEL-ALEKSANDER A., 2013, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej: studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. KIM Y.Y., 1988, Communication and cross-cultural adaptation, Multilingual Matters, Clevedon.
 24. KARGULOWA A., 2011, Próba zainteresowania pedagogiki ogólnej uczeniem się w sytuacji poradniczej, Przegląd Pedagogiczny, nr 1.
 25. KLICHOWSKI M., 2012, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 26. KOPCIEWICZ L., 2009, Fenomenografia jako metoda badań kultury w jej codziennym wymiarze, Pedagogika Kultury, 5.
 27. MARTON F., 1986, Phenomenography – a research approach to investigating different understandings of reality, Journal of Thought.
 28. MARTON F., SALJO R., On Qualitative Differences in Learning. I – Outcome and Process, British Journal of Educational Psychology, 1976, No. 46.
 29. MĘCZKOWSKA A., 2002, Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 30. MOLINA J.L., PETERMANN S., HERZ A., Degining and measuring transnational fields, MMG Working Paper 2012, No. 12–16.
 31. OELSZLAEGER B., 2007, Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 32. OKOŃ W., 1996, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 33. PAVLENKO A., NORTON B., 2007, Imagined communities, identity, and English language learning, [in:] International Handbook of English Language Teaching, Springer, US.
 34. POPOW M., 2015, Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych, Forum Oświatowe, nr 27 (1).
 35. POPOW M., 2016, Learning in transnational environments: an authoethnography of research experience, [in:] R. Evans (ed.), Before, Beside and After (Beyond) the Biographical Narrative, Nisaba Verlag, Duisburg.
 36. PRIES L., 2001, The approach of transnational social spaces: responding to new configurations of the social and the spatial, [in:] L. Pries (ed.), New Transnational social spaces, Routledge, London.
 37. PUTMAN R., LEONARDI R., NANETTI R.Y., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 38. RIZVI F., 2009, Towards cosmopolitan learning, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, No. 30(3).
 39. SCHAFFER H.R., 2006, Psychologia dziecka, PWN, Warszawa.
 40. TEDDER M., BIESTA G., 2009, Uczenie się bez nauczania? Potencjał i ograniczenia biograficznego uczenia się dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(46).
 41. VERTOVEC S., 1999, Conceiving and researching transnationalism, Ethnic and Racial Studies, 22(2).
 42. VERTOVEC S., 2012, Transnarodowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 43. WARD C., BOCHNER S., FURNHAM A., 2001, The psychology of culture shock, Routledge, Hove.
 44. WYGOTSKI L., 1971, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa.