Main Article Content

Abstract

The article presents a review of a key Polish and English literature about barriers in educational change. The aim of the review was an answer to the following question: what are the main categories of barriers in educational changes in academic papers? For the review purposes three levels of barrier appearance were distinguished: macro, mezzo and micro. At the macro level a state educational policy was most often indicated as well as the paradigm that dominates in education. At the mezzo level the educational policy of local self-government was mentioned as well as the school culture, hyper-innovativeness, organisational and leadership issues, teachers education and resources need for making a change. The micro level includes teachers? resistance against a change, the status of teachers-innovators and teachers?mental incapacitation.

Keywords

bariery zmiany zmiana edukacyjna zmiany w edukacji change barriers educational change changes in education

Article Details

How to Cite
Atroszko, B. (2019). Barriers in Educational Changes - Literature Review. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 22(2(86), 25–40. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/90

References

 1. ALI S., UPPAL M. A., GULLIVER S. R., 2017, A conceptual framework highlighting e-learning implementation barriers, Information Technology and People, No. 31(1).
 2. BOYD V., 1992, School context. Bridge or barrier to change?, Southwest Educational Development Laboratory, Austin.
 3. COLE P., 2004, Professional Development. A great way to avoid change, Centre for Strategic Education, Paper No. 140.
 4. DUDZIKOWA M., 2013a, Działania pozorne w edukacji jako palący problem. Wprowadzenie do książki, [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 5. DUDZIKOWA M., 2013b, Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 6. DUFFY F.M., 2003, I think, therefore I am resistant to change, Journal of Staff Development, No. 24(1).
 7. DUFFY F.M., 2009, Paradigms, mental models, and mindsets. Triple barriers to transformational change in school systems, International Journal of Educational Leadership Preparation, No. 4(3).
 8. DYLAK S., 1994, Skąd opór kadr pedagogicznych wobec zmian?, Forum Oświatowe, nr 2(11).
 9. DYLAK S., 2000, Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli, [w:] K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 10. DYLAK S., 2015, Zaniechany potencjał technologii. Esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji, Studia Pedagogiczne, t. LXVIII.
 11. FULLAN M., 2008, The six secrets of change. What the best leaders do to help their organizations survive and thrive, Jossey-Bass, San Francisco.
 12. FULLAN M., 2011, Change leader. Learning to do what matters most, Jossey-Bass, San Francisco.
 13. FULLAN M., 2014, Leading in a culture of change, Jossey-Bass, San Francisco.
 14. FULLAN M., 2016, The new meaning of educational change, Teachers College Press, New York.
 15. HEW K.F., BRUSH T., 2007, Integrating technology into K-12 teaching and learning. Current knowledge gaps and recommendations for future research, Educational Technology Research and Development, No. 55(3).
 16. HUNTER J., LARSEN D., 2016, Challenges and barriers in the change process: Developing an innovative educational administrative preparation program, The National Social Science Journal, No. 47(1).
 17. HUSÉN T., 1988, Strategy rules for educational reforms — An international perspective on the Spanish situation, Interchange, No. 19(3–4).
 18. JERALD C., 2005, The implementation trap. Helping schools overcome barriers to change, Center for Comprehensive School Reform and Improvement, Washington, DC.
 19. KLUS-STAŃSKA D., 2002, Kultura dydaktyczna szkoły i bariery jej zmiany, Szkice Humanistyczne, t. II, nr 3–4 (vol. 3).
 20. Klus-Stańska D., 2005, Przerwanie szkolnego monologu znaczeń – bariery i szanse, [w:] T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 21. KLUS-STAŃSKA D., 2011, Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia, Studia Pedagogiczne, nr 14.
 22. KLUS-STAŃSKA D., NOWICKA M., 2005, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 23. KWAŚNICA R., 2015, O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 18, nr 3(71).
 24. KWIECIŃSKI Z., 2010, Edukacja polska wobec przełomów i wyzwań. Reformy w świecie pozorów, [w:] J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 25. LE FEVRE D.M., 2014, Barriers to implementing pedagogical change. The role of teachers’ perceptions of risk, Teaching and Teacher Education, No. 38.
 26. LUTYŃSKI J., 1990, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. NALASKOWSKI A., 1995, Niepokój o szkołę, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 28. NALASKOWSKI A., 2009, Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. Bariery zmiany edukacyjnej – przegląd literatury 39
 29. NOWAK-DZIEMIANOWICZ M., 2014, Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
 30. POTULICKA E., 2001, Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana, [w:] E. Potulicka (red.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 31. PRZYBOROWSKA B., 2013, Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 32. PRZYSZCZYPKOWSKI K., 2010, Polityka oświatowa samorządów, Studia BAS, nr 2.
 33. RUSAKOWSKA D., 1994, Praktyczne implikacje ateoretycznego podejścia do zmian edukacyjnych w Polsce (na przykładzie szkół społecznych), Forum Oświatowe, nr 2(11).
 34. Rutkowiak J., 2015, Działania na poziomie mezo jako projekt odśrodkowej zmiany edukacyjnej. Między ekonomią a edukacją, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 18, nr 4(72).
 35. SCHULZ R., 1996, Studia z innowatyki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 36. SMITH D., 2004, Staff-wide mentoring of pre-service teachers. Benefits and barriers, Brock Education Journal, No. 14(1).
 37. STANISZKIS J., 2006, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu – National- Louis University w Nowym Sączu, Wydawnictwo Dante, Kraków–Nowy Sącz.
 38. SZKUDLAREK T., 2004, Pozór i zmiana. O epistemologicznych unikach pedagogiki – dekadę i trochę później, Ars Educandi, t. IV.
 39. SZYLING G., 2013, Obiektywizm i sprawiedliwość – (nie)wygodne kategorie szkolnego oceniania, [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 40. ŚLIWERSKI B., 2008a, Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 41. ŚLIWERSKI B., 2008b, Jak zmieniać szkołę. Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 42. ŚLIWERSKI B., 2013, Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP, [w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 43. TERHART E., 2013, Teacher resistance against school reform. Reflecting an inconvenient truth, School Leadership and Management, No. 33(5).
 44. THORNBERG R., 2014, Consultation barriers between teachers and external consultants. A grounded theory of change resistance in school consultation, Journal of Educational and Psychological Consultation, No. 24(3).
 45. USEEM E.L., CHRISTMAN J.B., GOLD E., SIMON E., 1997, Reforming alone. Barriers to organizational learning in urban school change initiatives, Journal of Education for Students Placed at Risk, No. 2(1).
 46. WALKER D.F., SOLTIS J.F., 2000, Program i cele kształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 47. WILLOWER D.J., 1963, Barriers to Change in Educational Organizations, Theory Into Practice, No. 2(5).
 48. Źródła internetowe
 49. Strona internetowa projektu Kreatywna Pedagogika, https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/about/ [dostęp: 5.03.2019].