Main Article Content

Abstract

In our study, we began with the premise that education strives to successfully reintegrate prisoners into society. Under the term education, we consider several actions aimed at reintegration, including elementary, secondary and vocational training. What's more, we think any cultural activity can possibly support the right way of life after release. All of these must be based on the cultural self-expression of prisoners. In the study, we attempt to present the possible moments of the cultural life of the prison and the exploitation of prisoners' rights to culture. Within this, we draw attention to community cultural opportunities and their impact on inmates. We declare that cultural activities in prisons are highly important for reintegration as cultural programmes and artistic actions bring prisoners closer to the nature of the free world. We will discuss two countries [regarding the topic] - Poland and Hungary - and show the diversity of the cultural activities available to prisoners. We will also highlight a few examples of these.

Keywords

cultural life of prisoners legal framework of cultural activities Hungarian prison Polish prison cultural life of prisoners legal framework of cultural activities Hungarian prison Polish prison

Article Details

How to Cite
Miklósi, M., Molnár, A. K., & Becker-Pestka, D. (2023). Cultural Activity of Prisoners in Poland and Hungary in the Aspect of Law and Practices. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), 33–51. https://doi.org/10.34862/tce/2023/09/05/1g-ums

References

 1. Bízik, L. (2002). A börtön a templomunk. Lelkipásztor, 77(3), 97-99.
 2. Committee of Ministers of the European Union. (2006). Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules. https://www.refworld.org/docid/43f3134810.html
 3. Council of Europe. (1990). Education in Prison (Recommendation No. R (89)12) https://rm.coe.int/09000016804c858f
 4. Council of Europe. (1998). Penological Information Bulletin of the Council of Europe, 21. issue. https://rm.coe.int/090000168099763e
 5. Csíkszentmihályi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience. Harper Perennial/Modern Classics.
 6. Czenczer, O. (2008). Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt. Doktori értekezés. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.
 7. Di Blasio, B., & Ujkéry, Z. (2011). Az oktatás börtönkörnyezeti kihívásai. Hungarian Educational Research Journal, 1(1), 11-20. https://doi.org/10.5911/HERJ2011.01.02
 8. Jaworska, A. (2008). Metody oddziaływań w polskim modelu penitencjarnym [Methods of Interaction in the Polish Penitentiary Model]. In A. Jaworska (Ed.), Kryminologia i kara kryminalna (pp. 91-152). OW Impuls.
 9. Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Lexicon of Social Rehabilitation]. OW Impuls.
 10. Jaworska, A. (2016). Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych [Personal and Social Resources of Convicts in the Process of Penitentiary Interaction]. OW Impuls.
 11. Jaworska, A. (2017). Resocializacja przez twórczość [Resocialization through creativity]. In M. Ciosek & Pastwa-Wojciechowska (Eds.), Psychologia penitencjarna (pp. 274-285). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Juhász, Z. (2006). A megújult Európai Börtönszabályok ismertetése [Representation of the new version of the European prison rules]. http://acta.bibl.u-szeged.hu/7298/1/juridpol_068_fasc_012_001-028.pdf
 13. Korona, K. (2019). Wykorzystanie arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej [Using art-therapy in penitentiary rehabilitation). Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 38(1), 295-306. https://doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.295-306
 14. Kovács, M. (2022). A fogvatartottak reintegrációjának bemutatása a hazai börtönügy történelmi fejlődésén keresztül [Presentation of the reintegration of prisoners through the historical development of domestic prison]. Börtönügyi Szemle, 41(1), 9-24.
 15. Kőszegi, S. (2010). A fogvatartottak oktatása és képzése [Education and training of detainees]. Börtönügyi Szemle, 29(3), 55-62.
 16. Lőrincz, J., & Nagy, F. (1997). Börtönügy Magyarországon [Prison in Hungary]. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.
 17. Łuka, M. (2018). Resocjalizacyjny charakter pracy [Social rehabiliation nature of work]. In D. Grzesiak-Witek, M. Łuka, & P. Witek (Eds.), Wybrane kierunki współczesnej profilaktyki i resocjalizacji (pp. 75-76). Towarzystwo Naukowe KUL.
 18. Marczak, M. (Ed.). (2013). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce [Penitentiary Social Rehabilitation Programmes Implemented by the Prison Service]. OW Impuls.
 19. Ministry of Justice, Central Authorities of Prison Service. (2022). Annual Statistical Information for 2021.
 20. Mohácsi, Z. (2022). A fogvatartottak oktatása, a társadalmi visszailleszkedés támogatása [Education of detainees, support of social reintegration]. Börtönügyi Szemle. 41(1), 27-41.
 21. Molnár, A. K. (2015). Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért [Participant-oriented tools for the reintegration of prisoners]. Felnőttképzési Szemle, 9(1), 70-80.
 22. Molnár, A. K. (2017). Kilépés a börtönből – andragógiával a reintegrációért [Leaving prison: Andragogy for reintegration]. Magyar Rendészet, 1, 117-129.
 23. Módos, T. (1998). Büntetés-végrehajtási nevelés [Prison education]. Rejtjel Kiadó.
 24. Módos, T. (2001). Vitaindító a fogva tartottak neveléséről [Discussion on the education of detainees]. Börtönügyi Szemle, 20(4), 39-44.
 25. Nagy, I. (2012). Művészetterápia a börtönökben Egy európai uniós pályázat szakmai tapasztalati a Szegeden [Art therapy in prisons: A European Union grant for a professional experience in Szeged]. Börtönügyi Szemle, 31(3), 75-89.
 26. Niewiadomska, I. (2016). Polski model resocjalizacji penitencjarnej [Polish model of penitentiary rehabilitation]. Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 9, 100-122.
 27. Ruzsonyi, P. (2006). A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében [The potential of criminal education for prison adaptation and social integration]. Börtönügyi Szemle, 25(2), 21-33.
 28. Silva, J, & Miele, P. (2018). Agykontroll Silva módszerével [Silva mind control method]. Private edition.
 29. Sinkó, C. (2022). Az EFOP-1.3.3-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt értékeinek és eredményeinek bemutatása [Presentation of the values and results of the EFOP-1.3.3-2016-00001 priority project ‘Reintegration of detainees’]. Börtönügyi Szemle, 41(3), 37-56.
 30. Szczygieł, G. (2002). Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym [Social Readaptation of Convicts in the Polish Penitentiary System]. Temida 2.
 31. Teleki, B. (2010). A szabadultak szociálpedagógiai ellátása [Socio-educational care for released prisoners]. Börtönügyi Szemle, 29(3), 31-36.
 32. Vókó, G. (2010). A kulturális életre vonatkozó jogi szabályozás és érvényesülésének elősegítése ügyészi eszközökkel a hazai börtönökben [Promoting the legal regulation and enforcement of cultural life in domestic prisons through prosecutorial means]. In L. Korinek & L. Kőhalmi (Eds.), A börtön kultúrája – kultúra a börtönben (pp. 157-166). Pécsi Tudományegyetem.