Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia trudności społecznej adaptacji dzieci zdolnych w młodszym wieku szkolnym, w świetle teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego(1979). W artykule krótko uzasadniamy wybór koncepcji teoretycznych, stanowiących podstawę podjętych badań oraz przedstawiamy poglądy wybranych badaczy, potwierdzające bądź zaprzeczające twierdzeniom o nieprzystosowaniu społecznym dzieci zdolnych. Prezentujemy dwa studia przypadków badanych dzieci, następnie podejmujemy dyskusję nad trudnościami w ich przystosowaniu społecznym jako pierwszymi objawami dezintegracji pozytywnej.

Słowa kluczowe

dzieci zdolne trudności społecznej adaptacji dezintegracja pozytywna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jewsiejewa, T., & Kruk-Lasocka, J. (2018). Trudności społecznej adaptacji dzieci zdolnych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 231-245. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/248

Referencje

 1. Cornell D.G., Grossberg I.W., 1987, Family environment and personality adjustment in gifted program children, Gifted Child Quarterly, 31(2), 59–64.
 2. Dąbrowski K., 1979, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 3. David H., 2016, A Double Label: Learning Disabilities and Emotional Problems among Gifted Children, International Letters of Social and Humanistic Sciences, V 75, 22-31.
 4. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), 2009, Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Freeman J., 2006, The Emotional Development of Gifted and Talented Children, Journal Gifted and Talented International, 21 (2),
 6. Gallagher J.J., 2015, Peer Acceptance of Highly Gifted Children in Elementary School, Journal for the Education of the Gifted, 38 (1), 51–57.
 7. Gardner H., 1993, Creating minds, Plenum Press, New York.
 8. Garland A.F., Zigler E., 1999, Emotional and behavioral problems among highly intellectually gifted youth, Roeper Review, Vol. 22 (1).
 9. Górniewicz J., 1992, Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka, Wydawnictwo Naukowe Praksis, Warszawa-Toruń.
 10. Gubbels J., Segers E., Verhoeven L., 2018, How children’s intellectual profiles relate to their cognitive, socio-emotional and academic functioning, Journal High Ability Studies, published online: 17 Aug. 2018.
 11. Guilford J.P., 1978, Natura inteligencji człowieka, tłum. B. Czarniawska i in., PWN, Warszawa.
 12. Jakubiak-Zapalska E., 2009, Uczeń zdolny i jego rozpoznawanie, [w:] B. Niemierko i in. (red.), Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Grupa Tomami, Kielce.
 13. Jaworowska A., Matczak A., 1998, Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB) – podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 14. Kos M., Bierm ann G., 2002, Die verzauberte Familie. Ein tiefenpsychologischer Zechentest, E. Reinhardt Verlag, München/Basel.
 15. Kruk-Lasocka J., 2012, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 16. Limont W., 1994, Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK, Toruń.
 17. Limont W., 2010, Uczeń zdolny: jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Sopot.
 18. Matczak A., Jaworowska A., Stańczak J., 2000, Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-DP K.K.
 19. Urbana i H.G. Jellena. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 20. Matczak A., Piotr owska A., Ciarkowska W., 2012, Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci – wersja zmodyfikowana (WISC-R), Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 21. Morawska A., Sanders M.R., 2008, Parenting gifted and talented children: what are the key child behaviour and parenting issues?, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42 (9).
 22. Nugent S.A., 2000, Perfectionism: Its Manifestations and Classroom-Based Interventions, DOI: 10.4219/jsge-2000-630.
 23. Obuchowski K., 1985, Adaptacja twórcza, GWP, Gdańsk.
 24. Pfeiff er S.I., Stocking V.B., 2000,Vulnerabilities of Academically Gifted Students, Journal of Applied School Psychology, 16, 83–93.
 25. Pilarinos, V., Solomon, C. R. (2017). Parenting styles and adjustment in gifted children. Gifted Child Quarterly, 61(1), 87-98.
 26. Rembowski J., 1978, Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 27. Renzull i J.S., 1978, What makes giftedness? Reexamining a definition, Chronical Guidance Publication Inc., Moravia.
 28. Sękowski A.E., 2004, Porozmawiajmy o uczniach zdolnych, „Psychologia w Szkole” nr 31/2004, s. 73–81.
 29. Sękowski A.E., 2005, Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności, [w:] A. E. Sękowski (red. nauk.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Shechtm an Z., Silektor A., 2012, Social Competencies and Difficulties of Gifted Children Compared to Nongifted Peers, Journal Roeper Review, 34 (1),
 31. Siekańska M., 2005, Koncepcje zdolności a identyfikacja uczniów zdolnych, [w:] A. E. Sękowski (red. nauk.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Szmigielska B., 1996, Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych – SPK-DP, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 33. Trzebiński J., 1976, Osobowościowe warunki twórczości, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Książka i Wiedza, Warszawa.
 34. Urban K.K., Jell en H.G., 1996, Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP), Swets & Zeitlinger, Lisse, the Netherlands.
 35. Wiechnik R., 2005, Popularność dzieci twórczych w grupie rówieśniczej, [w:] A.E. Sękowski (red. nauk.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Zeidner M., Matt hews G., (2017), Emotional intelligence in gifted students, Gifted Education International, Vol. 33(2) 163–182.