Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmujemy kwestię znaczenia edukacyjnego potencjału narracji oraz kompetencji narracyjnych w procesie konstruowania karier przez młodzież i osoby dorosłe. Wydłużająca się edukacja, niełatwe tranzycje edukacyjne i zawodowe, jakich doświadczają młodzi ludzie, a także zdestabilizowany charakter współczesnych karier, owocują wzrastającym poczuciem niepewności, nieprzewidywalności i niemożności sprawowania kontroli nad ich projektowaniem i przebiegiem. Poczucie to dotyczy zarówno młodzieży, stojącej przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, jak i studentów oraz absolwentów, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. W związku z tym coraz częściej dostrzegana jest potrzeba wsparcia rozwoju, tak u młodzieży, jak i u osób dorosłych, kompetencji kariery, w tym kompetencji narracyjnych. W niniejszym artykule przedstawiamy znaczenie narracji dla konstruowania kariery, zilustrowane przez dwa odrębne projekty badawcze.

Słowa kluczowe

narracja kariera kompetencje narracyjne konstruowanie kariery przez młodzież i osoby dorosłe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Minta, J., & Nizińska, A. (2018). Edukacyjny potencjał narracji w konstruowaniu kariery. Dwugłos badawczy. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 205-217. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/229

Referencje

 1. Cybal-Michalska A., 2012, Konstruowanie kariery procesem inwestowania w jej portfolio, Dialogi o Kulturze i Edukacji, 1 (1), 71–86.
 2. Cybal-Michalska A., 2015, (Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery – przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa, Studia Poradoznawcze, 4, 52–63.
 3. Czubak-Koch M., Monteagudo J.G., Nizińska A., Padilla-Carmona M.T., 2017, Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich, Dyskursy Młodych Andragogów, 18, 9-18.
 4. Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa.
 5. Minta J., 2012, Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa.
 6. Minta J., 2014, Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, Dyskursy Młodych Andragogów, 15, 113–128.
 7. Minta J., 2016, Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 8. Nizińska A., 2008, Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów praktyków, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 9. Savickas M. L., 2011, Constructing careers: actor, agent, and author, Journal of Employment Counseling, 4 (48), 146–190.
 10. Trzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. West L., 2003, Kształcenie lekarzy. Studium auto/biograficzne, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(21), 141-156.