Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem naszych badań było poznanie, zrozumienie i opisanie zmian w konstruowaniu kariery przez młode kobiety, które spotkały się z doradczyniami pracującymi zgodnie z koncepcją Life Design. Prowadzone przez nas badania przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym etapie prowadziłyśmy rozmowy z klientkami wg The Career Story Interview autorstwa Marka Savickasa. W etapie drugim, odroczonym, pytałyśmy klientki, na podstawie ułożonego przez nas (autorskiego) scenariusza wywiadu otwartego, o doświadczanie spotkania z doradcą, zmiany związane z poczuciem własnej wartości, obrazem siebie oraz samorozumieniem. Ważną kwestią poruszaną w wywiadzie było badanie planów aktywności lub działań narratorek, podejmowanych między rozmowami doradczymi, rozumianych jako przejaw refleksyjnego (re)konstruowania własnej kariery oraz wzięcia odpowiedzialności za planowanie swojego życia.

Słowa kluczowe

poradnictwo zawodowe poradnictwo kariery Life Design Counselling praktyka poradnicza

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pereświet-Sołtan, A., & Wojtasik, B. (2018). Life Design w praktyce poradniczej. Narracje klientów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 175-187. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/227

Referencje

 1. Bańka A., 2016, Proaktywność i decyzyjność. Nowe wymiary adaptacji twórczej do rozmytej rzeczywistości rynku pracy, [w:] V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 13–55.
 2. Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków.
 3. Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 4. Bradshaw J., 1994, Zrozumieć rodzinę: rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, IPZ i PTP, Warszawa.
 5. Brzezińska A., 2005, Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 6. Buber M., 1992, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 7. Cyrulnik B., 2015, Opiekunowie i proces rezyliencji, Studia Poradoznawcze, vol. 4, s. 121–130.
 8. Di Fabio A.M., 2014, Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI w. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych, Studia Poradoznawcze, vol. 3, s. 13–40.
 9. Drabik-Podgórna V., 2016, Pozytywne poradnictwo kariery, czyli poradnictwo (coraz mniej zawodowe).
 10. Od diagnozowania przeciwwskazań do zawodu do wspierania w rozwoju kompetencji, [w:] V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 185–198.
 11. Drabik-Podgórna V., Podgórny M., 2016, Zawód czy kompetencje. Zarys problematyki, [w:] V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Zawód czy kompetencje? Wymagania rynku pracy a wspieranie rozwoju kariery, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 5–12.
 12. Duarte M.E., 2014, Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty, Studia Poradoznawcze, vol. 3, s. 41–58.
 13. Erikson E.H., 1997, Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań.
 14. Guichard J., 2018a, Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych, Studia Poradoznawcze, vol. 7, s. 21–56.
 15. Guichard J., 2018b, Dialog konstruowania życia/Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych, Studia Poradoznawcze, vol.7, s. 57–97.
 16. Jarymowicz M., 1979, Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących Ja dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych, Ossolineum, Wrocław.
 17. Kozielecki J.,1981, Psychologiczna teoria samowiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Minta J., 2016, Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław.
 19. Nota L., Ginevr a M.C., Santill i S., 2015, Life Design and Prevention, [w:] L. Nota, J. Rossier (eds.), Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice, Hogrefe, Toronto.
 20. Nota L., Rossier J. (eds.), 2015, Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice, Hogrefe, Toronto.
 21. Pereświet-Sołtan A., 2011, Znaczenie refleksji w rozwijaniu kompetencji społecznych doradcy, Dyskursy Młodych Andragogów, s. 215–227.
 22. Rossier J. 2015, Career Adaptability and Life Designing, [w:] L. Nota, J. Rossier (eds.), Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice, Hogrefe, Toronto.
 23. Savickas M.L., 2012, Life Design: A Paradigm for Career Intervention In the 21st Century, Journal of Counselling&Development 90 (1), 13–19.
 24. Savickas M.L., Nota L., Rossier J., Dauwalder J.P., Duart e M.E., Guichard J., Soresi S.,Esbr oeck
 25. R., Vianen A.E.M., 2009, Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century, Journal of Vocational Behavior, 75, s. 239–250.
 26. Siarkiewicz E., 2010, Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 27. Wojtasik B., 2003, Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny, s. 343–351.
 28. Wojtasik B., 2010, Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym. Dążenie do spójności, współpracy i dobrej jakości, „Edukacja Dorosłych” nr 1, s. 27-39.
 29. Wojtasik B., 2011, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, KOWEZiU, Warszawa.