Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule porównujemy wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród nietradycyjnych studentów w Polsce i Szwecji. Szukamy zarówno podobieństw, jak i różnic w tak czasami odmiennych systemach edukacyjnych, a z drugiej strony podobnej sytuacji na rynku pracy wywołanej czynnikami globalnymi. Nasze badania dotyczą „zatrudnialności” (employability) jako koncepcji, która zdobyła szczególną popularność w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej promującej ścisłe związki między uniwersytetami, rynkiem pracy i gospodarką. Badacze w krytycznym dyskursie nad zatrudnialnością wskazują, że jest to istotny zwrot w debacie i podejmowanych w tym obszarze działaniach, gdyż polega na przesunięciu odpowiedzialności za zatrudnienie z państwa (polityka gospodarcza i rynek pracy) na jednostkę (uzyskanie odpowiednich umiejętności, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy). Artykuł przedstawia zmagania z zatrudnieniem i zatrudnialnością grupy studentów, którą określamy jako nietradycyjną (niedoreprezentowaną w szkolnictwie wyższym) na tle różnic w organizacji szkolnictwa wyższego, występujących barier w dostępie do rynku pracy dla badanej grupy studentów oraz sposobów radzenia sobie z zatrudnialnością. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów biograficznych w ramach międzynarodowego projektu EMPLOY finansowanego z środków programu Erasmus+ (2014-1-UK01-KA203-001842-TP).

Słowa kluczowe

studenci nietradycyjni przejście ze szkoły wyższej do zatrudnienia i pracy zmagania studentów i absolwentów z zatrudnieniem polskie i szwedzkie doświadczenia studentów

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bron, A., & Kurantowicz, E. (2018). Zmagania nietradycyjnych studentów w poszukiwaniu zatrudnienia. Refleksje badaczy polskich i szwedzkich. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 147 -159. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/225

Referencje

 1. Bron A., 2017, Researching higher education students’ biographical learning, [in:] A. Antikainen, I. Goodson,
 2. M. Andrews & P. Sikes, The Routledge International Handbook on Narratives and Life History, Routledge, London.
 3. Bron A., Thunborg C., 2016, O teoretyzowaniu danych biograficznych. Przypadek studentów nietradycyjnych. Teraźniejszość- Człowiek
 4. - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej. Vol. 19, no 3 (75), pp. 139–153.
 5. Bron A., Thunborg C. & Edstr öm E., 2014, Ethnicity and class matters: experiences in Swedish higher education., [in:] F. Finnegan, B. Merrill & C. Thunborg (eds.), 2014, Student Voices on Inequalities in European Higher Education, Routledge, London.
 6. Clarke M., 2008, Understanding and managing employability in changing career contexts, Journal of European Industrial Training, 32, 4, 258–284.
 7. Czubak-Koch M., Monteagudo J., Nizińska A., Padill a-Carm ona T., 2017, Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich, Dyskursy Młodych Andragogów nr 18, 9–18.
 8. Europejskie Szkolnictwo Wyższe w 2012: Raport z wdrażania procesu bolońskiego http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
 9. Fejes A., 2010, Discourses on employability: constituting the responsible citizen, Studies in Continuing Education, 32 (2), 89–102.
 10. Field J., Merr ill B., West L., 2012, Life history approaches to access and retention of non-traditional students in higher education: a cross-European approach, European Journal for Research on the Education and Learning of Adults –RELA, Vol.3, no. 1.
 11. Finnegan F., Fleming T., Kurantowicz E., Nizińska A., 2011, Uczenie się i uznanie: doświadczenia studentów i badaczy w projekcie RANLHE, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1 (53), 7–19.
 12. Finnegan F., Merr ill B., Thunborg C. (red.), 2014, Student Voices on Inequalities in European Higher Education: Challenges for theory, policy, practice in a time of change, Routledge, London.
 13. Jendza J., 2017, Pozycjonowanie studentów w narracjach pracowników naukowo-dydaktycznych uniwersytetu jako kontekst dla refleksji nad dydaktyczną funkcją szkoły wyższe, Dyskursy Młodych Andragogów, nr 18, 35–46.
 14. Johnston R., 2005, Teoria i praktyka w badaniach edukacyjnych – kilka spostrzeżeń, [w:] E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Narracja – krytyka – zmiana, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 15. Kurantowicz E., Nizińska A., Monteagudo J., Padill a-Carm ona T., 2017, Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy, Studia Edukacyjne, nr 44, s. 23–43.
 16. Kwaśnica R., 2008, Wskaźnik Dojrzałości Kadrowej Uczelni (WDK). Projekt rozwiązania problemu wieloetatowości i fikcyjnego istnienia szkół wyższych, [w:] B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 17. Nilsson S., 2016, Employability, Employment and the Establishment of Higher Education Graduates in the Labour Market, [in:] M. Tomlinson & L. Holmes (eds.) Graduate Employability in Context. Theory, Research and Debate, Palgrave Macmilian.
 18. Rothwell A. & Rothwell F., 2016, Graduate Employability: A Critical Oversight, [in:] M. Tomlinson & L. Holmes (eds.), Graduate Employability in Context. Theory, Research and Debate, Palgrave Macmilian.
 19. Thijssen J.G., Van der Heijden B.I. & Rocco T.S., 2008, Toward the Employability – Link Model: Current Employment Transition to Future Employment Perspectives, Human Resource Development Review, 7, 2, 165–183.
 20. Working Group on Employability, 2009, Raport to Ministers, Bolognia Conference, Leuven/Louvain-laNeuve 28–29 April 2009. www.ond.vlaanderen.be (dostęp: 19.09.2009).
 21. Will iams S., Dodd L.J., Steele C. & Randal R., 2016, A systematic review of current understandings of employability, Journal of Education and Work, 29, 8, 877–901.