Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niemniejszego artykułu jest wskazanie i opisanie form aktywności edukacyjnej w obszarze edukacji nieformalnej osób dorosłych na podstawie raportu z badań własnych w kontekście współczesnego dyskursu związanego z edukacją nieformalną.

Słowa kluczowe

aktywność edukacyjna edukacja całożyciowa edukacja nieformalna formy aktywności edukacyjnej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szostkiewicz, A. (2018). Aktywność edukacyjna osób dorosłych w obszarze edukacji nieformalnej. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 85-99. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/209

Referencje

 1. Alheit P., 2002, Podwójne oblicze całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, Teraźniejszość – Człowiek-Edukacja nr 2(18).
 2. Boczukowa B., 2010, Jak kształcić dorosłych. Refleksje andragoga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Bakiera L., 2003, Rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim, [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 4. Czerniawska O., 2006, Podróż i jej funkcje edukacyjne. Wokół miniwykładów Leszka Kołakowskiego, Edukacja Dorosłych, nr 3.
 5. Field J., 2003, Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych: tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym, przeł. A. Molska, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1.
 6. Frydrychowicz S., 2003, Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój osób dorosłych, [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 7. Gerlach R. (red.), 2008, Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – Wyzwania – Zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 8. Giorgi A., 2003, Fenomenologia i badania psychologiczne, przeł. S. Zabielski, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 9. Górecki M., 1999, Wolontariat, [w:] D. Lalak, T. Plich (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 10. IBE, 2014, Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 11. Jeruszka U., 2008, Nie można bez pracy wychowywać człowieka kreatywnego i odpowiedzialnego, [w:] Gerlach R. (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – Wyzwania – Zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 12. Kargul J., 2005, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Kaufm ann K., 2016, Beteiligung am informellen Lernen, [w:] M. Rohs (Hrsg.), Handbuch informelles Lernen, Springer VS, Wiesbaden.
 14. Krakowiak P., 2012–2013, Wolontariat narzędziem wsparcia społecznego i edukacji w cyklu życia, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 7–8.
 15. Kwieciński Z., 1998, Kłopoty edukacyjne w sytuacji zmiany społecznej, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Poznań.
 16. Malewski M., 2002, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 25, Płock.
 17. Malewski M., 2006, W poszukowaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 34, nr 2.
 18. Męczkowska A., 2002, Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 19. Męczkowska A., 2003, Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3.
 20. Nawr at D., 2013, Jak uczą się dorośli? Wybrane uwarunkowania uczenia się dorosłych, Edukacja Dorosłych, nr1.
 21. Nawr at D. i in., 2009, Family Compass. Assessing and Validating Family Competences, Higher Institute for Family Sciences, partner in the HUBrussel, Brussel.
 22. Nowacka L. (red.), 2010, Edukacja formalna i nieformalna w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, Racibórz.
 23. Piekarski J., Tomaszewska L., Głowala A. (red.), 2012, Edukacja jako całożyciowe doświadczenie, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
 24. Przybylska E., Nuissl E., 2016, Lifelong learning: History and the present state of politically-educational concept, Studia Pedagogica Ignatiana, nr 4(19).
 25. Przybylska E., Wajsprych, D., 2018, Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 26. Ratajczak Z., 1998, Praca. Psychologiczna analiza pracy, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa.
 27. Szostkiewicz A., 2017, Uczenie się w średniej dorosłości i jego uwarunkowania. Nieopublikowana praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. Ewy Przybylskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 28. Tough, A., 1971, The adult learning projects, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto.
 29. Turos L., 1999, Andragogika ogólna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 30. Wiatr M., 2013, Rodzina jako środowisko uczące się, Pedagogika Społeczna, R. XII, nr 2(48).
 31. Wiatrowski Z., 2005, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 32. Wiza A., 2013, Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpacersów), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Poznań.
 33. Wołk Z., 2000, Kultura pracy, Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie, Sulechów.
 34. Worek B., 2018, Bilans Kapitału Ludzkiego – Edycja II, Kraków.
 35. Netografia
 36. EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 2017, Ramy Kwalifikacji w Europie. Postępy w 2017 r. Pobrane z: http://www.cedefop.europa.eu/files/9127_pl.pdf (dostęp: 09.04.2019).
 37. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 2016, Kształcenie dorosłych w 2016 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-w-2016-roku,14,1.html (dostęp: 10.04.2019).
 38. MAKING A EUROPEAN AREA OF LIFELONG LEARNING A REALITY, 2001, Komunikat Komisji Europejskiej, COM. Pobrane z: http://viaa.gov.lv/files/free/48/748/pol_10_com_en.pdf (dostęp: 14.04.2019)
 39. RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 2012, Zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Pobrane z : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN (dostęp: 10.04.2019)