Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polityczne uwikłanie edukacji powoduje, że staje się ona działalnością zaangażowaną. Rozstrzyga bowiem o zakresie problemów zarówno epistemicznych, ontologicznych, jak i cywilizacyjno-kulturowych. Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywa język edukacji prowadzący w konsekwencji do „działania w roli”. Te dwie kategorie w konsekwencji mają redukować dysonans poznawczy i dyskomfort ontologiczny. Prowadzą także do „stopienia” jednostki z systemem społeczno-politycznym. Kategorie takie, jak język i „działanie w roli” stają się najważniejszymi elementami triady: władza – ideologia – edukacja.

Słowa kluczowe

polityka ideologia system język decorum działanie w roli

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Przyszczypkowski, K. (2018). Polityczno-ideologiczne decorum (w) edukacji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 41-51. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/205

Referencje

 1. Agamb en G., 2008, Wspólnota, która nadchodzi, Wyd. Sic, Warszawa.
 2. Chmura-Rutkowska I., Głowacka-Sobiech E., Skórzyńska I., 2015, Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 3. Dembiński M., 2013, Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 4. Drewermann E., 2002, Kler. Psychogram ideału, Wyd. URAEUŚ, Gdynia.
 5. Dunin K., 2007, Łaska przekraczania granic, [w:] A. Badion Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Wyd. Korporacja Halart, Kraków.
 6. Fairclough N., Duszak A., 2008, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu-nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych [w:] Duszak A., Fairclough N., (red.) Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 7. Finkielkraut A., 2005, Niewdzięczność, Wyd. Sic!, Warszawa.
 8. Głowiński M., 2011, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Wyd. Universitas, Kraków.
 9. Graff A., 2010, Magma i inne próby zrozumienia, o co chodzi, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa.
 10. Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 11. Gromkowska-Melosik A., 2015, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 12. Hejnicka-Berwińska T., 2015, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, PWN, Warszawa.
 13. Klus-Stańska D., 2012, Wiedza, która zniewala – transmisyjna tradycja szkolnej edukacji [w:] Forum oświatowe 1 (46)2012, (red.) Gołębniak D., Zamorska B., Warszawa-Wrocław.
 14. Kosiński K., 2000, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Wyd. Trio, Warszawa.
 15. Littell J., 2009, Suche i wilgotne: krótka wyprawa na terytorium faszysty, Wyd. Literackie, Kraków.
 16. O’Neill V.F., 1981, Educational Ideologies. Contemporary Expressions of Educational Philosophy, Santa Monica.
 17. Pokorska B. Prawa pierwsze. Co ważniejszy. Wynik czy prawdziwość informacji? http://www.graniczna.amu.edu.pl/pierwsze.html
 18. Polak B.A., 2018, Strategiczno-manipulacyjne rozumienie języka – elementy teorii” Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej (red. Anna Landau-Czajka), Wyd. SGGW, Warszawa.
 19. Polak T., 2010, Ciemne strony systemów religijnych. Strategie zamknięcia i samoobrony, Nauka, nr 2.
 20. Przyszczypkowski K., 2012, Polityczność (w) edukacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 21. Przyszczypkowski K., Polak T., Cytlak I., 2014, Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 22. Radziwiłł A., 1981, Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948–1956 (próba modelu), Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych, Warszawa.
 23. Śliwerski B., 2015, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Impuls, Kraków.
 24. Zgółka T., 1998, Nowomowa, czyli język władzy, [w:] idem, Język wśród wartości. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 25. Žižek S., 2008, Jak odróżnić rzeczywistość od ideologii [w:] Žižek S.,. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.