Main Article Content

Abstract

In this paper I respond to those of my critics who have expressed a desire to dispute with the theses I advanced concerning the nihilistic tendencies in general pedagogy, particularly within the hermeneutic orientation in Polish pedagogy

Keywords

philosophical hermeneutics critical theory pedagogy R. Kwaśnica A. Folkierska B. Śliwerski M. Lipowicz M. Archacka

Article Details

How to Cite
Kruszelnicki, W. (2018). Self-Portrait in a Non-Hermeneutic Mirror. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(4(84), 115–143. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/164

References

 1. APEL K.-O. et al., 1971, Hermeneutik und Ideologiekritik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt.
 2. APEL K.-O., 1980, Towards a Transformation of Philosophy, transl. G. Adey and D. Frisby, Routledge and Kegan Paul, London.
 3. ARCHACKA M., 2018, Pedagogika w poszukiwaniu Innego rozumu. Ku krytyce ?rozumu instrumentalnego?, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 4.
 4. BEDNAREK S., 1999, Problem wielokulturowości we współczesnej polskiej refleksji humanistycznej, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 3.
 5. DERRIDA J., 1984, Bonnes volontés de puissance. (Une réponse ? Hans-Georg Gadamer), Revue Internationale de Philosophie, nr 151.
 6. DERRIDA J., 1992, Y a-t-il une langue philosophique?, [in:] J. Derrida, Points de suspensions. Entretiens, choisis et présentés par E. Weber, Éditions Galillée, Paris.
 7. DERRIDA J., 2004, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 8. DERRIDA J., 2005a, Comme il avait raison! Mon Cicérone Hans-Georg Gadamer, [in:] G. Leroux, C. Lévesque, G. Michaud (eds.), Il y aura ce jour? ? la mémoire de Jacques Derrida, ? l?impossible, Montreal, https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/frances/gadamer.htm [dostęp: 10.10.2018].
 9. DERRIDA J., 2005b, Rogues: Two Essays on Reason, transl. P.-A. Brault and M. Naas, Stanford, University Press, Stanford.
 10. DERRIDA J., 2008, Autoodporność: rzeczywiste i symboliczne samobójstwa. Rozmowa z Jacques?em Derridą, przeł. B. Orlewski, [w:] G. Borradori, Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques?em Derridą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 11. FOLKIERSKA A., 1990, Pytanie o pedagogikę, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 12. FOLKIERSKA A., 1998, Kilka uwag o tzw. postmodernizmie, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1?2.
 13. FOLKIERSKA A., 1999, Filozoficzny dekonstrukcjonizm a edukacja, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 3.
 14. FOLKIERSKA A., 2005, Sergiusz Hessen ? Pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 15. FOLKIERSKA A., 2018, Pedagogiczna wola mocy. Odpowiedź Wojciechowi Kruszelnickiemu, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 2.
 16. GADAMER H.-G., 2004, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa.
 17. GIROUX H., 2005, Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education, 2nd ed., Routledge, New York.
 18. GRONDIN J., 2012, Le dialogue toujours différé de Derrida et Gadamer, Les Temps Modernes, nr 669/670.
 19. HABERMAS J., 1988, On the Logic of the Social Science, transl. by Sh.B. Nicholsen, J.A. Stark, MIT Press, Cambridge?London.
 20. HABERMAS J., 1992, Postmetaphysical Thinking, transl. W.M. Hohengarten, MIT Press, Cambridge?London.
 21. HABERMAS J., 1998, The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, ed. and transl. by C. Cronin and P. De Greiff, MIT Press, Cambridge.
 22. HABERMAS J., 2000, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków.
 23. HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., 2008, Dylematy współczesnej pedagogiki polskiej, Ars Educandi, nr 4.
 24. KANIOWSKI A.M., 1999, Rehabilitacja i transformacja filozofii praktycznej, [Wstęp w:] J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przeł. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.
 25. KOLECKA E., 1999, Czy możliwa jest pedagogika poza sporem o koncepcję wychowania?, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 3.
 26. KRUSZELNICKI M., 2008, Drogi francuskiej heterologii, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 27. KRUSZELNICKI M., KRUSZELNICKI W., 2010, Lévinas, bezwarunkowa gościnność i pedagogika wielokulturowości,czyli piękna droga? donikąd. Nad książką Rafała Włodarczyka: ?Lévinas. W stronę pedagogiki azylu?, [w:] L. Witkowski, M. Jaworska-Witkowska (red.), Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 28. KRUSZELNICKI W., 2018, Tendencje nihilistyczne w pedagogice ogólnej, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 1.
 29. KUNDERA M., 2004, Sztuka powieści, PIW, Warszawa.
 30. KWAŚNICA R., 1987, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Wrocław.
 31. KWAŚNICA R., 1992, O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu, [w:] J. Rutkowiak (red.), Pytanie ? dialog ? wychowanie, PWN, Warszawa.
 32. KWAŚNICA R., 1995, Teraźniejszość jako czas metafizyki, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 33. KWAŚNICA R., 2014, Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 34. KWAŚNICA R., 2015, O szkole poza kulturową oczywistością, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 3.
 35. KWIECIŃSKI Z., JAWORSKA-WITKOWSKA M., 2011, Nurty pedagogii: naukowe, dyskretne, odlotowe, Impuls. Kraków.
 36. KWIEK M., 1999, Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań.
 37. LIPOWICZ M., 2018, Posthumanizm Fryderyka Nietzschego jako remedium na tendencje nihilistyczne w pedagogice? W odpowiedzi Wojciechowi Kruszelnickiemu, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 3.
 38. MARKOWSKI M.P., 2004, Nietzsche i Nietzsche, [w:] M.P. Markowski, Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 39. MCCARTHY T., 1985, The Critical Theory of Jürgen Habermas, MIT Press, Cambridge?London.
 40. MCLAREN P., 1995, Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era, Routledge, London?New York.
 41. MICHELFELDER D., PALMER D.E. (eds.), 1989, Dialogue and Deconstruction. The Gadamer ? Derrida Encounter, SUNY Press, Albany.
 42. NIETZSCHE F., 1904, Dytyramby dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa.
 43. NIETZSCHE F., 2003, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków.
 44. NIETZSCHE F., 2005, Poza dobrem i złem, przeł. P. Pieniążek, Zielona Sowa, Kraków.
 45. NUYEN T.A., 1995, Critique of Ideology: Hermeneutics or Critical Theory?, Human Studies, Vol. 17, No. 4.
 46. PIENIĄŻEK P., 2006, Suwerenność i nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 47. REUT M., 1995, Nauka, pytanie i dialog: wstęp do analizy hermeneutycznej koncepcji uniwersalności rozumienia, [w:] R. Kwaśnica, J. Semków (red.), Ku dialogowi w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 48. SIEMEK M., 1998, Ku krytyce ?nie-instrumentalnego rozumu?, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 49. SIEMEK M., 2002, Rozum między światłem i cieniem oświecenia, [w:] M. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 50. SZKUDLAREK T., 1991, Wyzwanie pedagogiki krytycznej, [w:] B. Śliwerski, T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Impuls, Kraków.
 51. SZTOBRYN S., 2003, Pedagogika i filozofia ? wzajemne relacje. Stanowisko pedagogów okresu międzywojennego w świetle literatury czasopiśmiennej, Colloquia Communia, nr 2.
 52. ŚLIWERSKI B., 1998, Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków.
 53. ŚLIWERSKI B., 2018, Tendencyjność autora ?Tendencji nihilistycznych w pedagogice ogólnej?, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, nr 2.
 54. WITKOWSKI L., 2009, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Impuls, Kraków.
 55. WŁODARCZYK R., 2009, Lévinas. W stronę pedagogiki azylu, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 56. ZAMOJSKI P., 2010, Pytanie o cel kształcenia ? zaproszenie do debaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.