Main Article Content

Abstract

Nowadays, when family ties are more and more relaxed, and the relationships between family members are not strong, the value of the context of the family's origin should not be significant in its assessment. However, many times we hear about unequal and even stigmatizing treatment of people due to this factor. This is not just the case of adults, but also of children. The way of perceiving another human being through such prism can cause long-lasting consequences, resulting even in social exclusion. The text reports the results of research conducted among 130 people (including 30 teachers), whose aim was to check the perception of pupils from care and educational institutions. It was shown that it was only the teachers who stigmatized a child's behaviour, if it was a charge of the foster care institution, compared to the same behaviour of the child raised in a family.

Keywords

stygmatyzacja stereotyp efekt Rosenthala efekt Pigmaliona stigmatization stereotypes Rosenthal effect Pygmalion effect

Article Details

How to Cite
Gamian-Wilk, M. ., Madeja-Bień, K. ., & Domagała-Jędrzejewska, S. (2018). Differences between the Assessment of the Behavior of a Child Raised in a Care and Educational Institution (Foster Care) and a Child Raised in a Family. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(4(84), 99–112. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/163

References

 1. ARONSON E., WILSON T.D., AKERT R.M., 2010, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 2. BURNHAM J.R., HARTSOUGH D.M., 1968, Effect of experimenter?s expectancies (?The Rosenthal effect?) ...on children?s ability to learn to swim, Paper preseneed at the meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago.
 3. BRZEZIŃSKA A., HORNOWSKA E., 2007, Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. CZYKWIN E., 2007, Stygmat społeczny, Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa.
 5. DARLEY J.M., GROSS P.H., 1983, A hypothesis-confirming bias in labeling effect, Journal of Personality and Social Psychology, 44 (1).
 6. DOBRZYCKA E., KOZDROWICZ E., 1997, Dom dziecka, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa.
 7. DWYER C.P., SNYDER M., OMOTO M.A., 2013, When Stigma-by-Association Threatens, Self-Esteem Helps: Self-Esteem Protects Volunteers in Stigmatizing Contex, Basic and Applied Social Psychology, 35.
 8. DZIEDUSZYŃSKI P., 2017, Sytuacja odrzucenia jako dominujący problem wychowanków domów dziecka. Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 9. GAWLIK E., 2016, Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych a poziom kompetencji społecznych wychowanków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 12.
 10. GOFFMAN E., 2007, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. JUSSIM L., HARBER K.D., 2005, Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies, Personality and Social Psychology Review, 9(2).
 12. KELM A., 2000, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 13. KIENIEWICZ P., 2008, Stygmatyzacja osób chorych psychicznie jako problem moralny, [w:] I. Mroczkowski, J. Sobkowiak (red.), Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje: materiały z sympozjum, Warszawa.
 14. KOSCHE M., 2011, Ocena stygmatyzacji w świetle zasad życia społecznego, Seminare, 29. Różnice pomiędzy oceną zachowania dziecka wychowującego się w placówce... 111
 15. KUDLIŃSKA I., 2011, Stygmatyzacja społeczna jako perspektywa teoretyczno-badawcza (na przykładzie badań nad stygmatyzacją ludzi biednych), Acta Universtiatis Lodziensis, Folia Socjologica, 38.
 16. LEARY M.R., KOWALSKI R.M., SMITH L., PHILLIPS S., 2003, Teasing, rejection, and violence: Case studies of the school shootings, Aggressive Behavior, 29.
 17. ŁYSEK J., 2009, Stygmatyzacja uczniów w szkole, Nauczyciel i Szkoła, 3, 4.
 18. MADEJA-BIEŃ K., GAMIAN-WILK G., 2017, Wybrane skutki wykluczenia społecznego, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, 20(4).
 19. MCLEAN B.A., 1970, Unpublished data, Harvard University.
 20. MEDINNUS G.R., UNRUCH R.P., 1971, Teacher expectations and verbal communication, unpublished manuscript, San Jose State College.
 21. PINEL E.C., BOSSON J.K., 2013, Turning our attention to stigma: An objective self-awareness analysis of stigma and its consequences, Basic and Applied Social Psychology, 35.
 22. ROSENTHAL R., 1969, Interpersonal expectations: effect? the experimenter?s hypothesis, [in:] R. Rosenthal,
 23. ROSNOW H.L. (eds.), Artifact in behavioral reaserch, Academic Press, New York.
 24. ROSENTHAL R., 1973, On the social psychology o f the self-fulfilling prophecy: further evidence for Pygmalion effects and their mediating mechanisms, Mas Modular Publications INC, New York.
 25. ROSENTHAL R., JACOBSON L., 1968, Pygmalion in the classroon: Teacher expectations and pupils? intellectual development, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 26. ROTHART S. DALFEN, BARRET R., 1971, Effects o f teachers expectancy on student ? teacher Interaction, Journal of Educational Psychology, 62.
 27. SEUL S., 1991, Wpływ oczekiwań nauczyciela na zachowanie i osiągnięcia uczniów, Neodidagmata, XX.
 28. SITARCZYK M., 1999, Wykorzystanie dyferencjału semantycznego do badania obrazu ?szkoły? i ?nauczyciela?, [w:] Z.B. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 29. SŁOMIŃSKI W., 2011, Wychowanie poprzez instytucje szkoły, Humanum, 1.
 30. STAŃKOWSKI B., 2014, Zacznijmy od człowieka. Pedagogika w poszukiwaniu nowych kontekstów dla integracji i rozwoju społeczno-kulturalnego, Wyd. WAM, Kraków.
 31. WESSELMANN E.D., NAIRNE J.S., WILLIAMS K.D., 2012, An evolutionary social psychological approach to studying the effects of ostracism, Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 6 (3).
 32. WILLIAMS K.D., 2001, Ostracism: The power of silence, Guilford Press, New York.
 33. WILLIAMS K.D., 2007, Ostracism, Annual Review of Psychology, 58.
 34. WILLIAMS K.D., 2009, Ostracism: A Temporal Need?Threat Model, Advances in Experimental Social Psychology, 41.
 35. WOJCISZKE B., 1999, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 36. WOJCISZKE B., 2011, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 37. ZAKRZEWSKI M.P., 2012, Stereotyp i etykietowanie, jako zjawiska towarzyszące edukacji w szkole, Warszawskie Studia Pastoralne, 15.