(1)
Rudnicki, P. „Odzyskać edukację” – Pozaformalne działania Edukacyjne Na Rzecz Zmiany W oświacie. Perspektywa Edukacji Antydyskryminacyjnej. TCE 2018, 21, 55-67.